Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

TC Baexem  hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisvereniging Baexem houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als tennisvereniging zijn wij verantwoordelijk voor het correct verwerken van uw persoonsgegevens. Heeft u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, hierover vragen of wilt u contact met ons opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door TC Baexem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde (financiële- en ledenadministratie);
 • Communicatie en/of uitnodigingen tussen Bestuur/commissies en leden als ook leden onderling ;
 • Het uitvoering geven aan of het opvolgen van door de vereniging gestelde doelstellingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen inschrijving als lid van TC Baexem.

 

Vanwege bovenstaande doelstelling(en) kan TC Baexem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;

 

Uw persoonsgegevens worden door TC Baexem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en voor statistische data en volgen van verloop ledenbestand 25 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Bestuursleden en vrijwilligers/commissieleden

Persoonsgegevens van Bestuursleden en vrijwilligers/commissieleden worden door TC Baexem  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

 • Uitvoering geven aan de met voorgaande functies verband houdende activiteiten.

 

Vanwege bovenstaande doelstelling(en) kan TC Baexem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Functie binnen de vereniging.

 

Uw persoonsgegevens worden door TC Baexem opgeslagen:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en voor statistische data en volgen van verloop ledenbestand 25 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft moeten wij aan de KNLTB verstrekken voor het lid zijn van onze vereniging.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

TC Baexem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens staan tot onze beschikking voor het uitoefenen van onze verenigings- en bestuurstaken binnen de door de KNLTB ter beschikking gestelde digitale omgeving KNLTB.Club. Ook hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens TC Baexem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordcontrole op onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met één van de bestuursleden op.